Make your own free website on Tripod.com
  ความมุ่งหมายของเกม

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชน และบุคคลทั่วไปได้มีการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
2. เพื่อเป็นการสร้างทักษะเบื้องต้น ที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้เกิดความรื่นเริง สนุกสนาน และผ่อนคลายความเคลียด
4. เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเล่นและการออกกำลังกาย
5. เพื่อเป็นการส่งเนิมมนุษยสัมพันธ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
6. เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพการเคลื่อนไหว
8. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมทางจิตใจ และรู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
9. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของร่างกาย