Make your own free website on Tripod.com
คุณสมบัติของผู้นำเกมที่ดี

ผู้นำเกม (Game Leadership) เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมเป็นอย่างยิ่ง เกมการเล่นจะสนุกสนานเป็นที่พอใจแก่ผู้เข้าร่วมได้มากน้อยเพียงใด หรือบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้นำเกม ดังจะได้ชี้แจงดังต่อไปนี้
1. ผู้นำเกมต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเกมที่จะนำมาเล่นเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ดัดแปลงการเล่นนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้เล่น ได้อย่างเหมาะสม
2. ผู้นำเกมต้องรู้หลักจิตวิทยา และพัฒนาการของมนุษย์
3. ผู้นำเกมต้องเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับบุคคลทั่วไปได้ทุกระดับ
4. มีจิตใจร่าเริง สนุกสนาน และมีความเป็นกันเอง
5. ผู้นำเกมต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. ผู้นำเกมต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม มีความตรงไปตรงมาไม่เล่นพรรคเล่นพวก มีความเที่ยง
ธรรมเป็นตัวของตัวเอง
7. ผู้นำเกมต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ และแบบอย่างที่ดี
8. ผู้นำเกมสามารถอธิบายวิธีการเล่นได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจง่าย
9. มีวิธีการทางเทคนิคในการจูงใจคน