Make your own free website on Tripod.com
เทคนิคของผู้นำเกม

1. รู้จักเลือกเกมให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา เพศและวัย กิจกรรมจะต้องเหมาะสมกับระดับความถนัด และความสนใจของผู้เข้าร่วม
2. รู้จักประยุกต์และดัดแปลงวิธีการเล่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดความก้าวหน้า
3. รู้จักวางมาตรการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น และแม่นยำในเรื่องกฎกติกาการเล่น
4. รู้จักที่จะปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือไม่พร้อมในการเล่น
5. เน้นให้ผู้เล่นมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเล่น
6. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกด้วยท่าทีที่บ่งถึงการเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในระหว่างการเล่น และเคารพในกฎกติกาและสิทธิซึ่งกันและกัน รู้จักยอมรับเมื่อพ่ายแพ้หรือดีในเมื่อได้รับชัยชนะ โดยแสดงออกด้วยอาการที่สุภาพ
7. ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ระดับชั้น เพศและวัย
8. หาโอกาสจัดให้ได้เล่นเกมที่เคยเล่นมาแล้วซ้ำอีก เพื่อเป็นการทบทวนและประยุกต์เพื่อความก้าวหน้า
9. รู้จักการยืดหยุ่นกฎกติกาในการเล่น เพื่อความเหมาะสม
10. รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นอย่างเหมาะสมสะดวก หาง่ายและประหยัด และรู้จักดัดแปลงอุปกรณ์การเล่นให้สามารถเล่นเกมอื่น ๆ ได้
11. คำนึงถึงหลักการส่งเสริมการออกกำลังกาย และความปลอดภัยในขณะที่เล่นเป็นสิ่งสำคัญ
12. ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และสรุปข้อคิดเห็นในการเล่นเกมแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรมให้เกิดกับผู้เข้าร่วมเล่นเกม