Make your own free website on Tripod.com
หลักวิธีการสอนเกม


ในการนำหรือการสอนเกม ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณา เพราะเป็นการส่งเสริม สร้างเสริมประสบการณ์และแนะแนวด้านบุคลิกภาพ ความมีคุณธรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สอนเกมจึงควรมีหลักวิธีการสอนที่เหมาะสมดังนี้
1. กำหนดโครงการหรือแผนการสอนไว้ล่วงหน้า
2. ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีการเล่นให้ถ่องแท้
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับเกมที่จัด
4. คัดเลือกเกมให้เหมาะสมกับเพศ วัย ระดับชั้น และความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงกฎกติกา สัญญาณในการเล่น
6. อธิบายถึงชื่อเกม และวิธีการเล่นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ โดยใช้ภาษาพูด กริยา ท่าทางที่
เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งมีความชัดเจนตรงตามจุดมุ่งหมาย
7. สาธิตวิธีการเล่นให้เข้าใจ โดยทำเป็นลำดับขั้น หรือสาธิตร่วมกับการปฏิบัติไปทีละขั้นเลย
8. จัดหาเกมแปลก ๆ ใหม่ ๆ และเป็นเกมทั้งหนักและเบาสลับกันไป
9. ส่งเสริมให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน พึงพอใจอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น
หลัก
10. ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเข้าเล่นกิจกรรมอย่างเสมอภาค
11. ให้คำชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
12. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม