Make your own free website on Tripod.com
ลำดับขั้นในการสอนเกม


1. ให้ผู้เข้าร่วมทำการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เพื่อสร้างความพร้อมทางกาย
2. บอกชื่อเกม
3. จัดรูปแบบของการเล่นเกม
4. อธิบายวิธีการเล่นพร้อมทั้งการสาธิต
5. ชี้แจงกฎกติกา ระเบียบการเล่นและการตัดสินใจ
6. ทดลองหรือสาธิตการเล่น
7. ดำเนินการเล่น
8. อภิปราย ทำการสรุป เสนอแนะ
9. สุขปฏิบัติ