Make your own free website on Tripod.com
หลักในการเลือกเกม


องค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาเลือกสรรเกม เพื่อนำมาสอนขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้คือ
1. ความมุ่งหมายในการเล่น เช่น
1.1 ถ้าต้องการความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ควรเลือกเกมที่สร้างความสนุกสนานให้กับ
ผู้เล่นโดยใช้เวลาไม่มาก และเกมนั้นต้องไม่ยากจนเกินไป
1.2 ถ้าต้องการฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม ต้องเลือกเกมที่พยายามให้ผู้เล่นได้แสดงออกอย่างเต็มที่ โดยใช้ความสามารถของตนเองให้มากที่สุด
1.3 ถ้าต้องการสร้างทักษะด้านกีฬา ต้องเลือกเกมที่มีแบบอย่างของทักษะเฉพาะในกีฬาที่ต้องการเท่านั้น
2. ระดับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต้องคำนึงถึงเกมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ความถนัด ความสนใจ เพศ วัย เพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ในกรณีที่กลุ่มผู้เล่นเกมมีบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมประกอบต่างเพศ ต่างวัย ก็ให้เล่นร่วมกับกลุ่มได้และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมให้ หรือมอบหมายหน้าที่ ให้เป็นผู้ช่วยผู้นำเกม ผู้สังเกตการณ์ ผู้จด-นับคะแนน
3. สถานที่
ความเหมาะสมของสถานการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดเกมเป็นอย่างมาก เพราะจะ
ต้องจัดเกมให้เหมาะกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคำนึงถึงสถานที่ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วม เล่นได้อย่างเต็มที่ และมีความปลอดภัยมากที่สุด
4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พิจารณาเลือกเกมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมเล่นได้ทั้งหมด ถ้าจำนวนมากก็อาจจะแบ่งกลุ่มและ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้เล่นได้ในเวลาเดียวกันทั้งกลุ่ม
5. อุปกรณ์
ควรจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม สะดวก ประหยัด และสามารถจัดหาได้ง่าย ปลอดภัยต่อการนำ
มาประกอบการเล่น ซึ่งอาจใช้วิธีจัดหาหรือทำขึ้นใช้เอง และควรใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่หรือหาได้ง่ายในท้องถิ่น
6. กฎกติกาและระเบียบในการเล่น
เกมที่มีกฎกติกาและระเบียบในการเล่นมาก หรือมีเทคนิคสูงไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ใน
การเล่นเกมแบบกลุ่ม หรือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะจะทำให้ผู้เล่นเกิดความเบื่อหน่าย และควรชี้แจงให้ผู้เล่นได้เข้าใจถึงกฎกติกาการเล่น และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม