Make your own free website on Tripod.com

 

1. ความหมาย ประโยชน์และประเภทของเกมแบบทดสอบก่อนเรียน

1.1 ความเป็นมาของเกมและความมุ่งหมายของเกม

1.2 ความหมายของเกม, ความสำคัญของเกมและประโยชน์ของเกม

1.3 ขอบข่ายของเกมและประเภทของเกม

แบบทดสอบหลังเรียน

2. ความหมายของผู้นำเกมและคุณสมบัติของผู้นำเกมที่ดี

2.1 ความมุ่งหมายและความมุ่งหมายผู้นำเกม

2.2 คุณสมบัติของผู้นำเกมที่ดี

2.3 เทคนิคของผู้นำเกม

2.4 หลักในการเลือกเกม