Make your own free website on Tripod.com

 

คำแนะนำก่อนเรียน

 

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาโครงสร้างของเนื้อหา
3. ศึกษาจุดประสงค์การเรียน
4. ศึกษาในเอกสารอิเลกทรอนิกส์ประกอบการเรียน
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน