Make your own free website on Tripod.com
จุดประสงค์การเรียน

เกม

1. รู้และเข้าใจความหมาย, ประโยชน์และประเภทของเกม

1.1 บอกความเป็นมาและความมุ่งหมายของเกมได้

1.2 บอกความหมายและประโยชน์ของเกมได้

1.3 อธิบายขอบข่ายและประเภทของเกมได้

 

ผู้นำเกม

2 รู้และเข้าใจความหมายของผู้นำเกมและลักษณะขอผู้นำเกม

2.1 บอกความมุ่งหมายและความหมายผู้นำเกมได้

2.2 อธิบายคุณสมบัติของผู้นำเกมที่ดีได้

2.3 บอกเทคนิคของผู้นำเกมได้

2.4 อธิบายหลักในการนำเกมได้