Make your own free website on Tripod.com

ครอบครัวท่อนทอง

มีคุณแม่ขวัญ

คุณพ่อเตื้อะ

และน้องสิชา

(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 ก.ค.47) ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี)